การเลี้ยงไก่งวง

                                                การเลี้ยงไก่งวง
    สัตว์เศรษฐกิจอนาคตไกลจึงมีผู้นิยมหันมาเลี้ยงมากมาย

1.พันธุ์ไก่งวง   2.สถานที่เลี้ยงไก่งวง
3.โรงเรือนและอุปกรณ์สำรับเลี้ยงไก่งวง  4.การอนุบาลไก่งวง
5.การป้องกันโรคไก่  6.การป้องกันโรคไก่ต่อ...
7.ตารางการทำวัคซีนป้องกันโรคไก่...  8.ราคาในท้องตลาด
ไก่งวง

1.ไก่ดำ
2.การเลี้ยงปลากดเหลือง